×
právne Informácie

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme cookies. Tieto informácie, ktoré sa môžu týkať vás, vašich preferencií alebo vášho internetového zariadenia (počítača, tabletu alebo mobilného telefónu), sa väčšinou používajú na to, aby pracovisko fungovalo tak, ako ste očakávali. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie na týchto stránkach a zabrániť nastaveniu nepodstatných súborov cookie, môžete získať kliknutím na nižšie uvedené položky. Avšak ak to urobíte, môže to mať vplyv na vaše skúsenosti s webom a službami, ktoré sme schopní ponúknuť.

Vybavovaním objednávok, výmien, vrátení a reklamácií sa zaoberá firma:

Názov: Noche Cubana, s.r.o.

Adresa: Javorinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Adresa na vrátenie tovaru: Addict - Noche Cubana s.r.o., Obchodná 19, 811 06 Bratislava

Číslo účtu: SK87 1100 0000 0029 2289 1208  (Tatra Banka)

Zapísaná v obchodnom registri: OS OR Trenčín, Oddiel: sro, Vložka číslo: 27822/R

IČO: 47044705

DIČ: 2023714352

IČ DPH: SK2023714352

 

 • Internetový obchod ADDICT.SK sa zaoberá maloobchodným predajom prostredníctvom internetovej siete. Objednávky sa prijímajú na internetovej stránke: http://addict.sk
 • Obchod ADDICT.SK je platcom DPH. Pre obchodného partnera je záväzná cena, ktorá je znázornená na internetovej stránke výrobku v čase objednávky tovaru.
 • Na každý predaný tovar vystavíme faktúru - daňový doklad.
 • Všetky platby súvisiace s objednávkou budú hradené v EUR, Euro.
 • Registrácia účtu v internetovom obchode ADDICT.SK je bezplatná.
 • Internetový obchod sa zaväzuje, že bude chrániť osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podľa tohto zákona zákazníci internetového obchodu majú právo nahliadnuť do svojich údajov, zmeniť svoje údaje, prípadne ich vymazať.

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Noche Cubana s.r.o., so sídlom Javorinská 401/11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 47044705 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.addict.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.addict.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Noche Cubana s.r.o.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť 
* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • Zákazník má právo vrátiť zakúpený tovar v lehote 14 dní.
 • 14-dňová lehota na vrátenie tovaru sa počíta od dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom do dátumu odoslania balíka s vráteným tovarom.
 • Vrátený tovar nemôže preukazovať známky použitia.
 • Vrátený tovar musí obsahovať originálne balenie a taktiež aj ochranný štítok na produkte, ktorý musí zostať v neporušenom stave. Ak bude ochranný štítok (čierny štítok s logom Addict) roztrhnutý alebo iným spôsobom poškodený, tak sa vrátenie tovaru zamieta a tovar bude odoslaný späť.
 • Pred odoslaním vráteného tovaru je potrebné tovar starostlivo zabaliť do ochrannej (bublinkovej) fólie alebo do dodatočného obalu, aby sa nepoškodil.
 • Tovar zasielaný späť je potrebné zaslať doporučene, aby sa predišlo k prípadným komplikáciám súvisiacich so stratou zásielky. Každá zásielka zaslaná doporučene má svoje podacie číslo, na základe ktorého je možné balik sledovať.
 • Predávajúci nie je zodpovedný za stratu zásielky vinou doručovateľskej spoločnosti. V tomto prípade je potrebné sa obrátiť na reklamačné oddelenie doručovateľskej spoločnosti.
 • Tovar na vrátenie bude prijatý jedine s dokladom vydaným pri predaji resp. s faktúrou
 • Vrátený tovar odoslaný "na dobierku"  nebude prevzatý.
 • Nie je možné vrátiť tovar, ktorý bol zakúpený na firmu (na faktúru - daňový doklad).
 • Nie je možné vrátiť tovar, ktorý bol vymenený s výnimkou takého prípadu, ak od pôvodného (prvého) prevzatia objednaného tovaru do dátumu odoslania vráteného tovaru neuplynulo viac ako 14 dní.
 • Nie je možné vrátiť peniaze za vrátený tovar poštovou poukážkou.
 • Prevodné príkazy sú realizované do 14 dní od dátumu prevzatia balíka. 
 • Balík s vráteným tovarom treba odoslať na adresu internetového obchodu- Addict, Obchodná 19, 811 06 Bratislava vždy DOPORUČENE.
 • V prípade, že vrátenie tovaru- výrobkov bude zamietnuté, tovar- výrobky budú zákazníkovi odoslané na jeho náklady.
 • Za tovar vrátený po uplynutí doby (14 dní) nebude možné vrátiť peniaze. Predávajúci poskytne kompenzáciu vo forme poukážky príp.  výmenu za iný produkt.
 • Z hygienických dôvodov NIE JE MOŽNÉ vrátiť náušnice a akékoľvek vlasové doplnky.
 • Nie je možné vrátiť náramky vyhotovené na mieru - Addict Individual (www.tvojnaramok.sk). Je možné upraviť iba ich veľkosť.

 

4.3. Výmena tovaru

 • Vymeniť je možné len nové výrobky, na ktorých nie sú žiadne známky použitia.
 • Tovar na výmenu musí byť dodávaný v originálnom obale a nesmie mať známky použitia. Tovar obsahuje ochranný štítok, ktorý musí zostať v neporušenom stave. Ak bude ochranný štítok (čierny štítok s logom Addict) roztrhnutý alebo iným spôsobom poškodený, tak sa vrátenie tovaru zamieta a tovar bude odoslaný späť kupujúcemu.
 • Tovar na výmenu je prijímaný len a výlučne s faktúrou vydanou pri predaji.
 • Pred odoslaním tovaru na výmenu je potrebné nás informovať e-mailom.
 • Balík s tovarom na výmenu treba zaslať na adresu internetového obchodu: Addict, Obchodná 19, 811 06 Bratislava
 • Tovar zasielaný späť je potrebné zaslať doporučene, aby sa predišlo k prípadným komoplikáciám súvisiacich so stratou zásielky. Každá zásielka zaslaná doporučene má svoje podacie číslo na základe ktorého je možné balik sledovať.
 • Predávajúci nie je zodpovedný za stratu zásielky vinou doručovateľskej spoločnosti. V tomto prípade je potrebné sa obrátiť na reklamačné oddelenie doručovateľskej spoločnosti.
 • Nie je možné z hygienických dôvodov vymenit náušnice a vlasové doplnky.
 • Nie je možné vymeniť náramky vyhotovené na mieru - Addict Individual (www.tvojnaramok.sk). Je možné upraviť iba ich veľkosť.
 • Náklady za zásielku pri výmene tovaru hradí kupujúci.
 • Náklady za spätnú zásielku pri výmene tovaru hradí kupujúci.
 • Vrátenie výrobku- výrobkov, ktoré už boli raz vymenené, je možné len v takom prípade, ak od doručenia pôvodne objednaného tovaru neuplynulo 14 dní.
 • Ak nebude dodržaný ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov týchto obchodných podmienok, výmenu tovaru bude možné zamietnuť.
 • Tovar je možné vymeniť aj osobne v predajni Addict: Obchodná 19, 811 06 Bratislava

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu s DPH.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

6. Prepravné podmienky a balné

6.1 Spoločnosť Noche Cubana s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Cena prepravných nákladov je uvedená nasledovne:

 • Kuriér SPS - 2,50 Eur
 • Osobný odber - 0 Eur
 • Objednávka tovaru sa spracováva do 2 pracovných dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky, kedy sa objednávka aj záväzne potvrdzuje.
 • Až potvrdzujúci e-mail znamená, že tovar je pripravený k vyexpedovaniu.
 • Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a odoslať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.
 • Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

7. Platobné podmienky

 • HOTOVOSŤ/PLATBA KARTOU - NESPOPLATNENÉ - iba pre prípad osobného odberu, zaplatíte priamo na predajni pri výdaji tovaru.
 • DOBIERKA - SPOPLATNENÉ sumou 1,00 Eur - za tovar zaplatíte pri prevzatí tovaru.
 • PREVOD na b. účet predávajúceho - NESPOPLATNENÉ - po objednávke tovaru a po zvolení tejto formy úhrady Vám e-mailom bude zaslané číslo bankového účtu a finančná čiastka k úhrade. Bezprostredne po pripísaní peňažnej čiastky na náš bankový účet bude Vaša objednávka zrealizovaná - to znamená, že tovar bude zabalený a odoslaný.
 • PLATBA KARTOU - NESPOPLATNENÉ - kreditnou alebo debetnou kartou AKEJKOĽVEK BANKY priamo na e-shope pomocou CardPay (VISA Electron, VISA, Maestro, MasterCard, Dinners Club). Najefektívnejší spôsob uhradenia sumy za tovar pre kupújuceho aj predávajúceho.
 • V mimoriadnych prípadoch si obchod ADDICT.SK vyhradzuje právo odmietnuť zaslanie tovaru, ktorý bol objednaný na dobierku, v prípade, že zákazník mal v minulosti vytvorené a neprevzaté objednávky, ktoré boli zaslané na dobierku.
 • Odoslanie tovaru sa v pracovných dňoch uskutoční do 48 hodín. Internetový obchod si v mimoriadnych prípadoch vyhradzuje možnosť oneskorenia zásielky až do 7 pracovných dní. Týka sa pri objednávkach tovaru, ktorý je dostupný skladom.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny dostupnosti tovaru skladom na vypredaný.
 • Internetový obchod nepreberá zodpovednosť za oneskorenie zásielky súvisiace s tým, že nebude mať kontakt so zákazníkom. 
 • Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo vymáhať finančné prostriedky od kupujúceho, ktorý si nesplnil svoju povinnosť a neprebral svoju zásielku zaslanú na dobierku.
 • V prípade, že zákazník si vytvorí náramok na mieru Addict Individual a nepreberie zásielku na dobierku, predávajúci bude vymáhať finančné prostriedky až do výšky 10 eur. Pri výrobe náramkov namieru dochdádza k znehodnoteniu materiálu, ktorý nie je možné ďalej použiť.
 • Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.
 • Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

8.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Noche Cubana s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

8.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Noche Cubana s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

  

8.3 Reklamácia nepoužitých výrobkov

 • Tento reklamačný režim sa týka nových nepoužitých výrobkov. Reklamačný režim, týkajúci sa použitých výrobkov je popísaný v ďalšej časti.
 • Všetky výrobky, ktoré internetový obchod zasiela, podliehajú dvojitej kontrole: prvá kontrola je vykonaná na vstupe do skladu, druhá na výstupe k zákazníkovi. Niekedy sa ale predsa vyskytnú závady, ktoré si pracovníci internetového obchodu nevšimnú, na ktoré sa reklamácia vzťahuje.
 • Po prevzatí tovaru je kupujúci  povinný okamžite kontaktovať predávajúceho, že mu bol doručený chybný výrobok.
 • Chybný výrobok treba zaslať spolu s faktúrou na adresu internetového obchodu (Addict, Obchodná 19, 811 06 Bratislava).
 • Vrátený tovar musí obsahovať originálny štítok a taktiež aj štítok nalepený na produkte.
 • Na vypadnuté kamienky spôsobené prevozom sa reklamácia nevzťahuje. Takýto výrobok bude opravený. Je potrebné takýto výrobok zaslať spolu aj s vypadnutými kamienkami. Neopravujte si vypadnuté kamienky sekundovým lepidlom ani žiadnym iným prostriedkom, môžete ich poškodiť.
 • Pred odoslaním vráteného tovaru je potrebné tovar starostlivo zabaliť do ochrannej (bublinkovej) fólie alebo do dodatočného obalu, aby sa nepoškodil.
 • Reklamácia bude posúdená do 14 dní od prevzatia výrobku.
 • V prípade kladného posúdenia reklamácie, bude výrobok opravený alebo vymenený a ak to nebude možné, internetový obchod vráti peniaze alebo navrhne (po konzultácii so zákazníkom) výmenu za iný výrobok. Platí iba pri reklamácií uplatnenej do 14 dní od zakúpenia tovaru. Ak bude zákazník chcieť reklamovať nový tovar po uplynutí tejto doby, bude môcť tak uskutočniť, ale peniaze za výrobok mu nebudú vrátené. Predávajúci navrhne výmenu za iný výrobok.
 • Ak  sa internetový obchod neskontaktuje so zákazníkom alebo neposkytne informáciu o reklamácii, znamená to, že reklamácia bola posúdená v prospech zákazníka a nový exemplár bol odoslaný na jeho adresu na náklady internetového obchodu.
 • Adresa pre zasielanie výrobkov späť: Addict, Obchodná 19, 811 06 Bratislava

8.4 Reklamácia použitých výrobkov


Bižutéria  nie je považovaná za ušľachtilý kov. Výrobky z bižutérie sú vyrobené zo zliatiny hliníka a zinku, a preto korózia (oxidácia povrchu bižutérie) je bežný jav spôsobený nosením výrobku a materiálu, z ktorého je vyrobený. Výhodou bižutérie je jej dostupná cena, na druhej strane je jej kratšia životnosť. Aj pri dodržiavaní našich odporúčaní budú na bižutérii časom viditeľné známky opotrebovania. Nejde o závadu, ale o bežné opotrebovanie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Pokiaľ ale budete odporúčania dodržiavať, bižutéria si po dlhý čas zachová svoj pôvodný vzhľad. Pri prevzatí šperku skontrolujte pevné uchytenie kameňov. K uvoľneniu kameňov dochádza najbežnejšie mechanickým poškodením - úder, náraz, vyrazenie kamienku, nešetrné zaobchádzanie - toto nie je dôvod k oprávnenej reklamácií.

Pri pokovených výrobkoch je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o bižutérny výrobok. Záruka sa nevzťahuje na:

A. závady vzniknuté neštadardným používaním (úder, náraz, vyrazenie kamienkov, nešetrné zaobchádzanie, výrobnou vadou nie sú ryhy, škrabance a rovnako ani pretrhnutie alebo zlomenie šperku)

B. nesprávnym použitím výrobku (šperky s lepenými kamienkami nenamáčajte v teplej vode - môže prísť k povoleniu lepidla a vypadnutiu kamienka). Takisto si kamienky nelepte sekundovým lepidlom!

 • Tento reklamačný režim sa týka použitých výrobkov. Reklamačný režim, týkajúci sa nepoužitých výrobkov je popísaný vyššie.
 • V prípade, že chcete reklamovať použitý výrobok, je potrebné chybný výrobok zaslať spolu s faktúrou na adresu internetového obchodu Addict, Obchodná 19, 811 06 Bratislava
 • Pred odoslaním vráteného tovaru je potrebné tovar starostlivo zabaliť do ochrannej (bublinkovej) fólie alebo do dodatočného obalu, aby sa nepoškodil.
 • Rozhodnutie o reklamácii bude odoslané alebo e-mailom do 30 dní od dátumu prevzatia zásielky.
 • V prípade kladného posúdenia reklamácie, bude výrobok opravený alebo vymenený.
 • Nie je možné reklamovať produkty, ktorých závady boli spôsobené bežným nosením resp. opotrebením. Kupujúci má právo reklamovať vadu tovaru počas záručnej doby. Záručnú dobu však nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti produktu.
 • Nárok na uplatnenie záruky zaniká, pokiaľ kupujúci výrobok poškodil sám nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním s ním, neprimeraným používaním vzhľadom k materiálu  čím došlo k jeho predčasnému opotrebeniu, alebo ak k poškodeniu výrobku došlo v dôsledku nesprávnej starostlivosti, nevhodným ošetrovaním alebo jeho vystavením extrémnym podmienkam.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby,nie však za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru alebo na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
 • Adresa pre zasielanie výrobkov späť: Addict, Obchodná 19, 811 06 Bratislava

9. Zodpovednosť za chyby na stránke www.addict.sk

9.1 Spoločnosť Noche Cubana s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.addict.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

9.2 Spoločnosť Noche Cubana s.r.o.  môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


9.3. Spoločnosť Noche Cubana s.r.o.  nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

10. Ochrana osobných dát

10.1 Spoločnosť Noche Cubana s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


10.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


10.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

11. Záverečné ustanovenia

V obchodných podmienkach sú uvedené zásady predaja v internetovom obchode ADDICT.SK. Objednávkou tovaru vyjadrujete súhlas so všetkými ustanoveniami a informáciami uvedenými v týchto obchodných podmienkach.

Tieto obchodné podmienky s vrátane ich neodeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinosť od 1.2.2014.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 1.2.2014

Noche Cubana s.r.o.

Top